รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง
นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น