แบบฟอร์มสถานะคนอเมริกัน
แบบฟอร์ม W8-BEN-E
แบบฟอร์ม FATCA